Standardy działania

1. Wstęp
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Stowarzyszenia “Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej”.

2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest “Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej” z siedzibą w Żywcu przy ul. Sporyskiej 39 , wpisanym do rejestru stowarzyszeń.

3. Rodzaj gromadzonych danych
Stowarzyszenie zbiera dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku niezbędnym do realizacji określonych w statucie usług.

4. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
– komunikacji z członkami i uczestnikami działań,
– organizacji wydarzeń i projektów.

5. Prawa użytkownika
Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zastrzeżeniem wymogów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji.

7. Bezpieczeństwo danych
Stowarzyszenie zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem czy zmianą.

8. Zmiany w polityce prywatności
Polityka Prywatności może być aktualizowana. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani odpowiednio wcześniej.

9. Kontakt
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem: scalzywiec@gmail.com

Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej scal.beskidy.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 3.01.2024.Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących

nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny opisujący zawartość danego zdjęcia

część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 03.01.2024 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym scalzywiec@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 514795150. Osobą do kontaktu jest Paweł Maciejny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby SCAL

Adres

34-300 Żywiec, ul. Sporyska 39

Telefon

+48 514795150

Email

scalzywiec@gmail.com

Dostępność architektoniczna

Placówka jest przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo 

Podjazd dla wózków inwalidzkich

Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.

Oddzielna łazienka dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W SPORYSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

WSTĘP

Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez członków SCAL i osoby współpracujące (wolontariusze, przedstawiciele instytucji i firm) jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie. Standardy ochrony małoletnich obowiązują wszystkich członków i osoby współpracujące z SCAL i zawierają wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i dobra dzieci. Standardy ochrony małoletnich obejmują:

 1. Procedury kontroli przed dopuszczeniem do zajęć z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 1. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pełnoletnimi członkami SCAL.

 1. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 1. Procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego.

 1. Zasady udostępniania członkom SCAL, małoletnim i ich opiekunom standardów do ich stosowania.

 1. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych.

 1. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.

 1. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Rozdział I

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

 1. SCALSporyskie Centrum Aktywności Lokalnej.

 2. Członkiem SCAL jest osoba przyjęta na podstawie statutu w poczet SCAL.

 3. Pracujący z małoletnimi – osoba wyznaczona przez zarząd SCAL do prowadzenia zajęć z małoletnimi w ramach zajęć organizowanych przez SCAL, prowadzący zajęcia dla uczniów szkół i placówek, osoby pełniące dyżury w czasie zabezpieczenia imprez, animatorzy w czasie eventów, inni członkowie SCAL pracujący z małoletnimi.

 1. Osoby współpracujące z SCAL to pracownicy firm i instytucji wspierających, wolontariusze, członkowie innych organizacji wspierającej SCAL.

 1. Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 1. Opiekunem małoletniego jest osoba uprawniona do jego reprezentacji, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.

 1. Zgoda rodzica małoletniego oznacza zgodę co najmniej jednego z jego rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

 1. Przez krzywdzenie małoletniego należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę, w tym członka SCAL, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.

Krzywdzeniem jest:

Przemoc – zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba odnosi się do drugiej w sposób niezgodny z wymaganiami relacji, która je łączy.

 • Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być między innymi: złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

 • Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Jej celem jest

naruszenie godności osobistej.

  • Wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

  • Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego pożywienia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

 1. Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczona przez Zarząd SCAL osoba sprawująca nadzór nad realizacją polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w SCAL.

 1. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

Rozdział II

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA OBJAWY KRZYWDZENIA DZIECI

 1. Członkowie SCAL w ramach wykonywanych zadań statutowych zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich.

 1. Każdy członek SCAL, który zauważy lub podejrzewa, że małoletni jest krzywdzony zobowiązany jest zareagować, a w sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.

 1. Wszyscy członkowie SCAL i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub inne informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 1. Członkowie SCAL zobowiązani są do troski o bezpieczeństwo małoletnich zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi SCAL.

Rozdział III

PROCEDURY KONTROLI CZŁONKÓW SCAL PRZED DOPUSZCZENIEM DO ZAJĘĆ Z MAŁOLETNIMI W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJOWOŚCI.

1. Prezes SCAL weryfikuje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych każdą osobę przed dopuszczeniem jej do pracy z małoletnimi.

 1. Wszyscy członkowie SCAL dopuszczeni do pracy z małoletnimi mają obowiązek stosować Standardy Ochrony Małoletnich.

Rozdział IV

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIMI A CZŁONKAMI SCAL

Zasady bezpiecznych relacji z małoletnim określają, jakie zachowania i praktyki są niedozwolone w pracy z małoletnimi. Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do realiów funkcjonowania SCAL i dotyczą następujących obszarów:

 1. Bezpośredni kontakt z małoletnim oparty jest na poszanowaniu jego intymności i godności. Przykładowe formy takiego kontaktu, to:

  • kontakty w zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp.,

  • stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących, konfliktów pomiędzy podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, obezwładnienie),

  • działania z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy),

  • zagrożenie lub panika spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska

atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).

Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące znamiona:

  • przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, szarpanie),

  • erotyzowania relacji (flirt słowny, dwuznaczny żart, zły dotyk, wyzywające spojrzenie),

  • seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne),

 1. Komunikacja werbalna z małoletnim powinna być pozbawiona akcentów wrogich, wulgarnych, agresywnych, złośliwie ironicznych. Komunikacja nie powinna:

  • wzbudzać w małoletnim poczucie zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),

  • obniżać i niszczyć poczucie wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, reakcja nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy, negowanie uczuć),

  • upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie),

  • naruszać granic (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty o charakterze erotycznym).

 1. Członków SCAL obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu oraz ocenie każdego małoletniego bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie i narodowość. Równe traktowanie oznacza, że niedozwolone jest:

  • wyłączne skupianie uwagi na wybranych osobach z jednoczesnym ignorowaniem potrzeb innych,

  • nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych,

  • nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań, nieadekwatne do możliwości i wieku,

  • zwalnianie z wykonywania obowiązków w nieuzasadnionych sytuacjach,

  • godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchię grupową,

  • dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie nieformalnych zasad,

  • przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych przez silniejszych.

 1. Kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza SCAL powinny być:

  • ściśle powiązane z wykonywaniem zadań statutowych,

  • niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, wyróżnianym.

 1. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:

  • organizacja transportu, noclegu poza SCAL powinna być uzasadniona (np. wyjazd na wycieczkę lub inne wydarzenia organizowane przez lub przy udziale SCAL),

  • opieka nad małoletnimi w sytuacjach wyjazdowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami,

  • przy organizacji noclegu zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, relacje i płeć podopiecznych.

 1. Dyscyplinowanie małoletniego definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej” komunikujące, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami i/lub nieefektywna wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem trwałego system wartości, adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Niedopuszczalne są wszelkie formy dyscyplinowania mające na celu upokorzenie, poniżenie oparte na wykorzystywaniu przewagi:

  • fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, krępowanie, izolowanie, uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych itp.; prace fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie się zachowań o charakterze seksualnym),

  • psychicznej (groźby, naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie potrzeb psychicznych np. bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach i obawy o życie własne i rodziny).

 1. Rodzice i opiekunowie prawni małoletnich mają prawo do wszelkich informacji na temat funkcjonowania dziecka na terenie SCAL. Informacje na temat dziecka udzielane są jedynie jego rodzicom lub opiekunom prawnym.

Rozdział V

ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA

MAŁOLETNIEGO LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNEGO

 1. Zakres zadań poszczególnych członków SCAL w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że małoletni jest krzywdzony:

a) Przedstawiciel Zarządu SCAL:

 • Przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia małoletniego.

 • Bierze udział w rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 • W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia małoletniego zawiadamia policję.

 • W sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję.

 • W przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni a wcześniejsze metody postępowania okazały się nieskuteczne zawiadamia sąd.

b) Pracujący z małoletnimi:

 • Przyjmuje zgłoszenie o podejrzeniu przemocy w rodzinie członka drużyny, sporządza notatkę służbową (załącznik nr 2).

 • Powiadamia zarząd SCAL.

 • W przypadku, gdy małoletni ma obrażenia przeprowadza go do miejsca udzielania pomocy.

 • Pozostaje w kontakcie z rodzicami małoletniego.

 • Dba o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy z drużyną.

 • Dba o to, żeby rodzice znali obowiązujące w SCAL standardy ochrony małoletnich, zachęca rodziców/opiekunów do angażowania się w działania na rzecz ochrony małoletnich.

 1. Pozostali członkowie SCAL:

  • Reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą być świadkami.

  • Zgłaszają obserwowane niepokojące sygnały pracującemu z małoletnimi.

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy domowej:

  • Przyjęcie informacji o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, sporządzenie notatki służbowej.

  • Pracujący z małoletnimi informuje o zdarzeniu zarząd SCAL (jeśli wymaga tego sytuacja po zbadaniu sprawy).

  • Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia wzywa się pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

  • zarząd SCAL składa wniosek do odpowiedniej instytucji.

   • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia się policję lub prokuraturę.

   • W przypadku zaniedbywania dziecka, poniżania, upokarzania, ośmieszania dziecka, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim powiadamia się sąd lub zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy ze strony członka SCAL:

  • Osoba podejrzewająca krzywdzenie małoletniego zgłasza problem zarządowi SCAL.

  • Zarząd SCAL informuje o zdarzeniu komisję rewizyjną SCAL, która od tej pory uczestniczy we wszystkich czynnościach jako obserwator i z głosem doradczym.

Zarząd SCAL podejmuje działania w celu zbadania sprawy: rozmowa z dzieckiem, rozmowa z członkiem SCAL na temat podejrzenia krzywdzenia, rozmowa z innymi członkami SCAL na temat zdarzenia, obserwacja itd.

 • Zarząd SCAL powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 • Zarząd SCAL po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego, stosuje karę porządkową, powiadamia prokuraturę lub kieruje sprawę do odpowiedniej instytucji.

 • W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego zarząd SCAL mogą zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania z rodzicami sporządza się notatkę.

W zależności od sytuacji zarząd SCAL informuje rodziców i dziecko o poczynionych ustaleniach i możliwych formach pomocy.

 1. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia małoletniego w SCAL przez rodzica lub członka rodziny innego dziecka:

  • Osoba będąca świadkiem krzywdzenia małoletniego przez rodzica lub dorosłego członka rodziny innego dziecka zgłasza problem pracującemu z małoletnimi lub zarządowi SCAL.

  • Zarząd SCAL i pracujący z małoletnimi przeprowadzają rozmowę z wyżej wymienionymi osobami na temat zdarzenia, pouczają i podają możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.

  • O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o przeprowadzonej rozmowie zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.

  • Krzywdzonemu małoletniemu zostaje udzielone wsparcie.

  • W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się, zarząd SCAL powiadamia o tym fakcie policję.

 1. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez inne dzieci:

  • Bezpośrednia, natychmiastowa reakcja członków SCAL na akty agresji i przemocy, przerwanie agresji lub przemocy.

  • Rozmowa pracującego z małoletnimi z ofiarą i sprawcą przemocy, nakłonienie sprawcy do zadośćuczynienia.

  • Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia członek SCAL wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).

  • Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne pracujący z małoletnimi lub zarząd SCAL przeprowadzają rozmowę z krzywdzonym dzieckiem (gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich częstotliwość itd.), rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami.

  • Dziecku będącemu ofiarą przemocy zapewnia się wsparcie psychiczne zgodnie

   1. jego potrzebami.

  • Małoletniego będącego sprawcą przemocy obejmuje się stałą opieką i kontrolą.

  • Z małoletnimi, którzy byli świadkami przemocy (jeśli wymaga tego sytuacja) pracujący z małoletnimi omawia przebieg zdarzenia ukierunkowując rozmowę na to, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia.

  • W przypadku, gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, pracujący z małoletnimi lub zarząd SCAL po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.

 1. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy:

  • Każda osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie pracującego z małoletnimi lub zarząd SCAL

  • Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:

   • wyjaśnić zdarzenie i ewentualnie ustalić sprawcę,

   • porozmawiać z poszkodowanym (zapewnić wsparcie psychiczne, poradę),

   • porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, zobowiązać ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usunięcia materiałów z sieci,

  • powiadomić opiekunów poszkodowanego o zdarzeniu,

  • powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,

  • zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną (poszkodowany, sprawca), jeżeli jest taka potrzeba.

 • W przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i jeśli małoletni jest nadal krzywdzony zarząd SCAL podejmuje stosowne działania prawne.

 • W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany pracujący z małoletnimi lub zarząd SCAL

po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego

   1. możliwości zawiadomienia policji.

Rozdział VI

PROCEDURA SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ

MAŁOLETNIEGO ORAZ ZAWIADOMIENIA SĄDU OPIEKUŃCZEGO

W przypadku uzyskania informacji, że małoletni, jest ofiarą przemocy w rodzinie, należy podjąć następujące kroki:

 1. Członek SCAL, który dowiedział się o zaistniałej sytuacji, powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację pracującemu z małoletnimi lub zarządowi SCAL.

 1. Przedstawiciel Zarządu SCAL powinien przeprowadzić rozmowę z dzieckiem w celu potwierdzenia faktu krzywdzenia, poinformować go o tym, jakie działania jest zobowiązany podjąć i upewnić się, że dziecko będzie w dotychczasowym miejscu zamieszkania bezpieczne na czas prowadzonych działań. Następnie wzywa do SCAL rodziców/opiekunów prawnych, przeprowadza z nimi rozmowę, informuje o zamiarze podjęcia określonych działań i przedstawia propozycję ustalenia planu bezpieczeństwa.

 1. Przedstawiciel Zarządu SCAL informuje o obowiązkach szkoły zgłaszania do prokuratury oraz do sądu rodzinnego i nieletnich przemocy wobec małoletniego.

 1. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez SCAL, Przedstawiciel Zarządu SCAL niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Rozdział VII

ZASADY UDOSTĘPNIANIA CZŁONKOM SCAL, MAŁOLETNIM I ICH RODZICOM/OPIEKUNOM

STANDARDÓW DO ZAZNAJOMIENIA I STOSOWANIA

 1. Standardy ochrony małoletnich są udostępniane członkom SCAL, małoletnim i ich opiekunom na żądanie.

 1. Standardy są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem scal.beskidy.pl

 1. Każdy członek SCAL ma obowiązek zapoznać się z standardami po przyjęciu w poczet członków SCAL.

 1. Rodzice/opiekunowie małoletnich zapoznawani są standardami przed zapisaniem dziecka do SCAL.

Rozdział VIII

WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI,

A W SZCZEGÓLNOŚCI ZACHOWAŃ NIEDOZWOLONYCH

 1. Naczelną zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie z szacunkiem, przy uwzględnianiu godności

  1. potrzeb wszystkich małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec innego małoletniego w jakiejkolwiek formie.

 1. Małoletnim nie wolno używać przemocy, znęcać się nad uczniami słabszymi, używać wulgarnego, obraźliwego języka.

 1. Małoletnim nie wolno wzajemnie się zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać. Nie wolno krzyczeć na innych.

 1. Dzieci powinny szanować prawo innych do prywatności.

 1. Małoletnim nie wolno używać wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag, nawiązywać w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać wobec innych przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 1. Małoletnim nie wolno utrwalać wizerunku innych (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) w sytuacji, gdy nie wyrazili oni na to zgody i w sytuacjach, które mogą ich zawstydzić lub obrazić.

Rozdział IX

PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI W INTERNECIE

ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

 1. Rozwiązania organizacyjne na poziomie SCAL bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

 1. Istnieją zasady korzystania z Internetu przez małoletnich oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na podłączonych urządzeniach.

 1. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem członka SCAL ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

 2. Pracujący z małoletnimi czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu podczas zajęć.

Rozdział X

ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

 1. Rozpoznanie sygnałów wskazujących na krzywdzenie małoletniego.

  • Zdobycie wiedzy o krzywdzeniu dziecka.

  • Prezentowanie odpowiedzialnej postawy i gotowość do reagowania w sytuacji zagrożenia ich dobra.

 1. Sprawdzanie sygnałów poprzez zbieranie dodatkowych informacji.

  • W przypadku dostrzeżenia sygnałów przez SCAL należy je zweryfikować, zbierając informacje pochodzące od innych członków SCAL.

  • Pracujący z małoletnimi zwraca uwagę na ślady pobicia dziecka, niechęć dziecka do wykonywania niektórych czynności, oznaki bólu przy poruszaniu się itp.

  • W razie potrzeby nawiązuje się kontakt z pracownikami służb i instytucji zajmujących się dzieckiem i jego rodziną w celu sprawdzenia posiadanych informacji.

 1. Potwierdzenie sygnałów z innych źródeł.

 2. Po zebraniu i analizie informacji należy ocenić zagrożenia i możliwości wsparcia dla dziecka.

 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie interwencji w przypadku potwierdzenia krzywdzenia dziecka. Procedury postępowania zostały opisane w rozdziale V.

 1. Działania prawne.

Działania prawne polegają na zgłoszeniu sprawy policji, prokuraturze sądowi lub zespołowi interdyscyplinarnemu w zależności od sytuacji opisanych w rozdziale VI.

 1. Zadania SCAL w pomocy dziecku krzywdzonemu:

  • Zauważenie sygnałów krzywdzenia i zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innym służbami działającymi w lokalnym systemie pomocy.

  • Podjęcie współpracy z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia dziecka i rozwiązywania jego problemów.

  • W uzasadnionych przypadkach podjęcie działań prawnych (zawiadomienie sądu rodzinnego, policji lub prokuratury).

Rozdział XI

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW

 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich jest prezes zarządu SCAL.

 1. Zarząd SCAL odbiera zgłoszenia dotyczące problemów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci; reaguje na te zgłoszenia, konsultuje w miarę potrzeb z innymi podmiotami; w uzasadnionych przypadkach może zgłaszać sprawy odpowiednim służbom (MOPS, GOPS, policja, sąd rodzinny, szkoła, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, prokuratura).

 1. Członkowie SCAL, rodzice, uczniowie mogą proponować zmiany w standardach ochrony małoletnich oraz wskazywać na naruszenia ustalonych zapisów.

 1. Zarząd SCAL wprowadza niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie standardów ochrony małoletnich.

Rozdział XI

PRZEPISY KOŃCOWE

Standardy ochrony małoletnich wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

KARTA INTERWENCJI

 1. Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

……………………………………………………………… data …………………………………………..

 1. Opis podjętych działań.

 1. Forma podjętej interwencji:

  1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  1. Inny rodzaj interwencji

Jaki?……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 1. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje, data)

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

 1. Wyniki interwencji:

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………

Przedstawiciel Zarządu SCAL

Załącznik nr 2

Notatka ze zdarzenia

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………..

Data: ……………………………… Miejscowość: ………………………………………

Opis sytuacji, zdarzenia:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Podpis

STATUT

STOWARZYSZENIE SPORYSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Żywiec 08.12.2023r.


R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem SCAL”.
Stowarzyszenie SCAL działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), innych ustaw, a także niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie SCAL posiada osobowość prawną.
Siedzibą Stowarzyszenia SCAL jest Klub Środowiskowy MCK SENIOR+ 34 – 300 Żywiec, ul. Sporyska 39.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia SCAL jest Rzeczpospolita Polska. W wyjątkowych sytuacjach Stowarzyszenia SCAL może działać również poza terenem kraju.
Stowarzyszenie SCAL może być członkiem związków stowarzyszeń.

§ 3

Stowarzyszenie SCAL może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez odrębny regulamin.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia SCAL opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie SCAL może także zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

R o z d z i a ł II

MISJA, CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Nasza misja: “Jako Stowarzyszenie Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej, naszą główną misją jest budowanie silnej, zintegrowanej i prężnej społeczności w dzielnicy Sporysz. Dążymy do tego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw, promowanie aktywności społecznych i kulturalnych, oraz działania na rzecz rozwoju edukacyjnego i ekonomicznego naszej społeczności.

Zaangażowanie w życie lokalne i tworzenie przestrzeni dla dialogu między mieszkańcami to nasz priorytet. Pragniemy, by Sporysz stał się miejscem, gdzie każdy czuje się wysłuchany, doceniony i ma realny wpływ na rozwój swojego otoczenia.

Stawiamy na edukację i rozwój umiejętności, organizując warsztaty, szkolenia i spotkania, które odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców. Wspieramy lokalne inicjatywy gospodarcze, promując produkty i usługi z naszej dzielnicy.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami oraz władzami lokalnymi, aby nasze działania były jak najbardziej efektywne i przynoszące długofalowe korzyści dla Sporysza.

Przez naszą działalność pragniemy nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale także aktywnie kształtować przyszłość Sporysza, czyniąc ją jeszcze lepszym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców.”

§ 6

Celami i zadaniami Stowarzyszenia SCAL są:
wspieranie środowiska lokalnego w oparciu o zawarte w misji wartości,
wspieranie innych organizacji i stowarzyszeń, których celem jest działalność na rzecz miasta Żywca i dzielnicy Sporysz,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym również wśród członków Stowarzyszenia SCAL,
wspomaganie rozwoju innych społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust.1
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc społeczna mająca na celu m.in. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości),
działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub zagrożonych ubóstwem,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
działalność charytatywna,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalność na rzecz promocji kultury, historii, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych, terapeutycznych/socjoterapeutycznych, kształtujących kompetencje emocjonalne, artystycznych, wychowanie, oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
działalność wspierającą organizację turystyki i krajoznawstwo (organizacja wycieczek, prowadzenie kół turystycznych),
działalność wspierającą porządek i bezpieczeństwo publiczne i obronność kraju,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działalność kulturalna (organizacja festynów, festiwali, koncertów, zawodów i inne.)
promocji i organizacji wolontariatu,
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym powyżej.

§ 7

Stowarzyszenie SCAL realizuje cele poprzez:
prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą, charakteryzującą się następującymi elementami:
dobrowolnym zobowiązaniem,
samodoskonaleniem,
współdziałaniem i przykładem osobistym,
pracą w zespołach,
integracją poprzez tradycję i symbolikę,
organizowanie kursów i szkoleń,
organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, sekcji turystycznych, sekcji artystycznych
organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną,
podejmowania działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, w tym sportu masowego oraz organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób powyżej 18 roku życia oraz ich rodzin (w formie wycieczek, imprez, kolonii, półkolonii, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych), w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego Statutu,
organizowanie zbiórek,
współpracę z władzami miast, gmin i powiatów oraz instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i fizycznymi oraz pracodawcami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia SCAL,
opiekę i udostępnianie historycznych miejsc i budynków,
monitoring i opiekę nad dziedzictwem przyrodniczym, wdrażanie działań ochronnych, udział w kształtowaniu krajobrazu i ładu przestrzennego oraz udostępnianie obiektów dla celów dydaktycznych,
organizowanie dostępu do ciekawych przyrodniczo miejsc oraz inicjatyw kulturowo-artystycznych,
promowanie idei wolontariatu, organizację wolontariatu i współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi,
prowadzenie działań z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
organizowanie swoich członków do działalności na rzecz społeczności lokalnej,
przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach lokalnych,
W zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej Stowarzyszenie SCAL prowadzi działalność statutową nieodpłatną. W zakresie szkoleniowym wskazanym powyżej Stowarzyszenie SCAL może prowadzić również działalność statutową odpłatną.
Cele z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mogą być realizowane w szczególności przez zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, wykluczeniem zawodowym.
W przypadku realizacji celu w postaci pomocy społecznej – zakres i zasady realizowania przez Stowarzyszenie SCAL tego celu regulować mogą regulaminy przyjęte przez Zarząd. Zarząd w drodze regulaminu dotyczącego udzielania pomocy społecznej określić może w szczególności rodzaje świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej, kryteria przyznawania pomocy, formy udzielania pomocy.

§ 8

Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia SCAL.
Stowarzyszenie SCAL zapewnia rachunkowe wyodrębnienie nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych form działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

R o z d z i a ł III

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA SCAL

§ 9

Majątek i fundusze Stowarzyszenia SCAL pochodzą z:
składek członkowskich,
dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
dochodów uzyskanych z majątku i prowadzonych imprez,
ofiarności publicznej,
wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie SCAL prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
Stowarzyszenie SCAL prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL: nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.

§ 10

Nadwyżka przychodów nad kosztami Stowarzyszenia SCAL nie może być dzielona pomiędzy członków, pracowników, inne osoby zatrudnione, kadrę zarządzającą i jest przeznaczana na wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia SCAL jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie SCAL.

§ 11

Wynagrodzenia wszystkich pracowników Stowarzyszenia SCAL i innych osób zatrudnionych, w tym kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 12
Stowarzyszenie SCAL nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem stowarzyszeń za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tej niższej kwoty.

§ 13

Stowarzyszenie SCAL może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia SCAL.
Działalność gospodarcza może mieścić się w zakresie następujących kodów, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
PKD 47.11.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH,
PKD 47.19.Z – POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.21.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.22.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.23.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.24.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.25.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.26.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
PKD 47.29.Z- SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW,
SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.42.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.43.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.51.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.52.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.53.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.54.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
PKD 47.59.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.61.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.62.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.63.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.64.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.65.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.71.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.72.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.73.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.74.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.75.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.76.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.77.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.78.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.79.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
PKD 47.81.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH,
PKD 47.82.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH,
PKD 47.89.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH,
PKD 47.91.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET,
PKD 47.99.Z – POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI,
PKD 55.10.Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA,
PKD 55.20.Z – OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA,
PKD 55.30.Z – POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE,
PKD 55.90.Z – POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE,
PKD 56.10.A- RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE,
PKD 56.10.B – RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE,
PKD 56.21.Z – PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING),
PKD 56.29.Z – POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA,
PKD 56.30.Z – PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW,
PKD 73.11.Z – DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH,
PKD 77.21.Z – WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO,
PKD 77.29.Z – WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO,
PKD 93.11.Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH,
PKD 93.12.Z – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH,
PKD 93.13.Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ,
PKD 93.21.Z – DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI,
PKD 93.29.Z – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA.
Decyzję o podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu podejmuje Zarząd.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez SCAL określonej działalności wymagać będzie uzyskania zezwolenia, uzależnione będzie od istnienia innych aktów administracyjnych lub uzależnione będzie od spełnienia innych wymogów, SCAL będzie mogła podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, pod warunkiem zaistnienia wymaganego aktu administracyjnego lub po spełnieniu stosownych wymogów.

 

R o z d z i a ł I V

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA SCAL, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia SCAL dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 15

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia SCAL mogą być:
pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych,
małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia SCAL, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 16

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień Statutu, opłaca składkę członkowską.
§ 17

Członkom zwyczajnym w wieku od 16 do 18 lat, przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia SCAL, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia SCAL większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać do władz Stowarzyszenia SCAL, z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia SCAL z prawem głosu, z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia SCAL,
korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia SCAL,

§ 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia SCAL,
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia SCAL,
podnoszenie poziomu wiedzy oraz nabywanie kompetencji poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie SCAL i inne podmioty współpracujące,
dbanie o mienie Stowarzyszenia SCAL,
regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych mogą być tworzone sekcje oraz sekcje specjalistyczne.
Członkowie dziecięcych i młodzieżowych sekcji zobowiązani są do brania udziału w szkoleniach na zasadach przewidzianych w odrębnym regulaminie.
Zasady działania sekcji, sekcji specjalistycznych, określone zostaną w odrębnych regulaminach.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia SCAL w następujących przypadkach,
rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
w przypadku nieuzasadnionego braku aktywności w zakresie organizacyjnym stowarzyszenia,
śmierci.
Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia SCAL w następujących wypadkach:
prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia SCAL lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia SCAL.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia SCAL umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu.
Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, członek Stowarzyszenia SCAL może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o uchwale odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL, którego uchwała jest ostateczna.
Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Statutem.
Skreślenie z listy członków lub wykluczenie zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do Stowarzyszenia SCAL, a wydanych członkowi Stowarzyszenia SCAL do użytkowania.

§ 22

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności Stowarzyszenia SCAL finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia SCAL.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia SCAL. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 23

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie SCAL, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia SCAL.
Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia SCAL oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia SCAL.
Członkowi honorowemu przysługują takie prawa, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu. W szczególności może on uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia SCAL z prawem głosu.
Do obowiązków członka honorowego należy:
aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia SCAL,
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia SCAL,
dbanie o mienie Stowarzyszenia SCAL.

R o z d z i a ł V

WŁADZE STOWARZYSZENIA SCAL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 24

Władzami Stowarzyszenia SCAL są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 25

Uchwały władz Stowarzyszenia SCAL zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Uchwały dotyczące zmian we władzach Stowarzyszenia SCAL oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości podejmowane są:
w pierwszym terminie obrad przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie obrad, który może być wyznaczony na ten sam dzień co najmniej 15 minut po pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania,

§ 26

Wybory władz Stowarzyszenia SCAL odbywają się w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności głosowania.
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia SCAL trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z momentem powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W przypadku, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia SCAL ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Kadencja wybranego w ten sposób członka trwa do czasu upływu okresu kadencji członka, który został w ten sposób zastąpiony. Postanowienie ust. 2 zdanie 2 ma zastosowanie.
W przypadku, gdy Zarząd lub Komisja Rewizyjna nie korzysta z uprawnienia do samodzielnego uzupełnienia swojego składu wynikającego z ust. 4 powyżej lub w przypadku, gdy tryb wskazany w ust. 4 powyżej nie jest możliwy do zastosowania, uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL. Postanowienie ust. 4 zdanie 3 ma odpowiednie zastosowanie. Postanowienie ust. 2 zdanie 2 ma zastosowanie.

2. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SCAL

§ 27

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL jest najwyższą władzą Stowarzyszenia SCAL.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym Statucie, należy:
wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia SCAL, sprawozdań finansowych,
wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia SCAL,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia SCAL,
uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia SCAL,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie Statutu Stowarzyszenia SCAL lub jego zmiany (zmiana Statutu może nastąpić również przez przyjęcie nowego tekstu Statutu),
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd wskazanych w § 9 ust. 3 Statutu,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia SCAL,
wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz innych organizacji (par 2.2.),
podjęcie uchwały o wystąpieniu do innych organizacji,
nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia SCAL,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia SCAL.

§ 28

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie dokonywane jest przez przekazanie członkowi pisemnego zawiadomienia, listami poleconymi lub drogą elektroniczną lub przez SMS.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia SCAL.
Co 5 (pięć) lat zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL obraduje jako Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL sprawozdawczo-wyborcze.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia SCAL:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SCAL,
na żądanie co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia SCAL (żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno zawierać uzasadnienie i wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem porządku obrad).
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL ustala Zarząd.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia SCAL i powołać na jego miejsce innego członka. Kadencja wybranego w ten sposób członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej trwa do czasu upływu kadencji członka, który został w ten sposób zastąpiony. Postanowienie z § 26 ust. 2 zdanie 2 ma zastosowanie.

§ 29

Przebieg Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia SCAL składa się z od 7 (siedmiu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia SCAL. Członkowie Zarządu wybierani są spośród członków Walnego Zebrania. O liczbie członków Zarządu decyduje uchwałą Walne Zebranie, w granicach wskazanych w zdaniu 1 powyżej.
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, może też przydzielić członkom Zarządu inne funkcje.
Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu może nastąpić w wyniku:
upływu kadencji – zgodnie z § 26 ust. 2 zdanie 2 Statutu,
złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL,
śmierci.
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności związane z pełnioną w Zarządzie funkcją.

§ 31

Do zadań Zarządu należy:
reprezentowanie interesów Stowarzyszenia SCAL,
realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL,
niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie Statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia SCAL oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia SCAL, sporządzanie sprawozdań finansowych,
zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia SCAL zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia SCAL,
przyznawanie wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia SCAL dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
tworzenie sekcji i sekcji specjalistycznych,
dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków Stowarzyszenia SCAL powierzonych im zadań,
rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia SCAL,
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu lub przepisów prawa.


§ 32

Prezes Zarządu kieruje jego pracami.

§ 33
Stowarzyszenie jest zarządzane na zasadach demokratycznych, co oznacza, że Zarząd Stowarzyszenia SCAL ma obowiązek przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z pracownikami Stowarzyszenia SCAL informując o działalności i sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia SCAL oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL.
W Stowarzyszeniu SCAL mogą zostać wdrożone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL dodatkowe procedury realizujące zasadę demokratycznego zarządzania i partycypacji osób zatrudnionych w zarządzaniu.
Postanowienia ust. 1-4 powyżej mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Stowarzyszeniu SCAL będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Stowarzyszenia SCAL.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu można zapraszać przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SCAL.
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu dokonywane jest listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS). Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Uchwały na posiedzeniu Zarządu podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o planowanym posiedzeniu Zarządu.
Zarząd może obradować na posiedzeniu online.
Zarząd może obradować bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia ani co do spraw objętych porządkiem obrad.

§ 35

Do reprezentowania Stowarzyszenia SCAL, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest:
Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
Wiceprezes działający łącznie ze Skarbnikiem.
W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem SCAL a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu Stowarzyszenia SCAL reprezentowane jest zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 36

Nie uzyskanie absolutorium skutkuje natychmiastowym odwołaniem z funkcji w Zarządzie.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia SCAL. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród członków Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia SCAL i do jej zadań należy:
przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia SCAL, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mieniem i finansami z uwzględnieniem opłacania składek członkowskich,
składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia SCAL sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności Stowarzyszenia SCAL,
przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
wnioskowanie o udzielenie każdemu członkowi Zarządu absolutorium.
Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku:
upływu kadencji – zgodnie z § 26 ust. 2 zdanie 2 Statutu,
złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL,
śmierci.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu we wspólnym pożyciu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL.

§ 38

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dokonywane jest listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS). Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni być zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Uchwały na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej podejmowane są w obecności co najmniej połowy jej członków, zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o planowanym posiedzeniu.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się online.
Komisja Rewizyjna może obradować bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia ani co do spraw objętych porządkiem obrad.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA SCAL

§ 40

Zmianę Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia SCAL uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SCAL większością 2/3 głosów:
w pierwszym terminie obrad przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie obrad, który może być wyznaczony na ten sam dzień co najmniej 15 minut po pierwszym terminie, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 41

Wnioski o zmianę Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia SCAL może składać Zarząd Stowarzyszenia SCAL z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Zawiadomienie członków Stowarzyszenia SCAL o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SCAL, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia SCAL, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 90 dni przed terminem Zebrania.

§ 42

W razie rozwiązania Stowarzyszenia SCAL, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
Likwidatorem Stowarzyszenia SCAL są Członkowie Zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy wchodzenia w życie uchwał statutowych

Wszystkie zmiany w Statucie wchodzą w życie po wydaniu i uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego.

Statut niniejszy został uchwalony w dniu 8 grudnia 2023 r. w Żywcu- Sporyszu przez członków założycieli stowarzyszenia.
Pierwsza zmiana Statutu została uchwalona w dniu 16.01.2024r przez Walne Zebranie Członków założycieli Stowarzyszenia SCAL
Druga zmiana Statutu została uchwalona w dniu 07.02.2024r przez Walne Zebranie Członków założycieli Stowarzyszenia SCAL

 

Paweł Maciejny 07.02.2024 r.
Mariusz Frukacz 07.02.2024 r.
Halina Targosz 07.02.2024 r.
Katarzyna Korczyk 07.02.2024 r.
Sebastian Rom 07.02.2024 r.
Sebastian Frukacz 07.02.2024 r.
Paweł Murański 07.02.2024 r.

 

Stowarzyszenie Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej

34-300 Żywiec, ul. Sporyska 39

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

złożona dnia

przez Panią / Pana: ___________________________________________________

(Imię i nazwisko)

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej

Oświadczam, że:

 • znany mi jest Statut Stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania;

 • zobowiązuję się do regularnego opłacania składki członkowskiej;

 • wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek działań statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 88.);

 • wyrażam /nie wyrażam zgodę (-y) na udostępnianie wspólnych fotografii w ramach działalności SCAL

 • jednocześnie podaję następujące dane i informacje:

 1. Adres zamieszkania:

 2. Adres dla korespondencji, (jeśli inny niż adres zamieszkania)

 

 1. Telefon nr , 4. e – mail: ,

 1. PESEL , 6. Zawód i specjalność ,

 1. Aktywność zawodowa: pracuję zawodowo* – jestem na emeryturze* – pobieram rentę*.

 2. Zainteresowania, propozycje tematów do realizacji i t. p .

 

 

 

 

 

Podpis

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu postanowił przyjąć – odmówić przyjęcia* z powodu

.

Podpisy Zarządu: